Algemene voorwaarden:

  1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Stephanie Koster. 1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij is niet aan de orde, tenzij deze schriftelijk door Stephanie Koster zijn aanvaard. 1.3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
  2. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
  • Deelnemer: degene die gecoacht wordt of aan een opvoedopstelling deelneemt of gebruik maakt van een healing. 
  • Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de coaching, opvoedopstelling en/of healing.

3. Aanbiedingen & offertes 3.1. Alle facturen, aanbiedingen en offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. 3.2. In geval van een samengestelde prijsopgave betekent dit niet dat Stephanie Koster verplicht is een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.2. Facturen, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 3.3. Stephanie Koster kan niet aan haar aanbiedingen houden indien Deelnemer en/of Contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een verschrijving of kennelijke vergissing bevat. 

4. Prijzen 4.1. Alle door Stephanie Koster vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Eventuele andere kosten die in het kader van de overeenkomst worden gemaakt, zoals reis- en verblijfkosten, zijn niet bij de prijs inbegrepen tenzij anders aangegeven. 4.2. Stephanie Koster is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Deelnemer en/of Contractant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

5. Planning 5.1. Persoonlijke 1-op-1 coachingsessies worden door Stephanie Koster in afstemming met de Deelnemer ingepland, op een voor beiden passend moment. 5.2. Persoonlijke 1-op-1 coachingsessies kunnen: – gelijk na akkoord op de factuur/offerte direct allemaal ingepland worden; – één voor één na afloop van iedere coachingsessie ingepland worden; – in etappes worden ingepland, bijvoorbeeld eerst twee coachingsessies inplannen en vervolgens op een later moment wederom twee. 5.3. Voor opvoedopstelligen of healingsessies geldt ook dat deze in afstemming met de Deelnemer worden gepland op een moment dat voor beiden passend is.

6. Locatie 6.1. De coachingsessies vinden plaats op een passende locatie of telefonisch/via skype. Dit is in de factuur/offerte gespecificeerd. 

7. Inschakeling van derden 7.1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 7.2. Indien Stephanie Koster derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Deelnemer. 

8. Annuleren coachingsessies 8.1. Coachingsessies kunnen met gegronde reden uiterlijk tot 24 uur van te voren telefonisch (via 06-14021210) of per e-mail (info@sk-kindercoach.nl) kosteloos worden geannuleerd. Annulering is een feit als Stephanie Koster ontvangst van de annulering bevestigd heeft. 8.2. Voor de coachingsessies die korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden met gegronde reden is sprake van:

a) geen annuleringskosten in geval van een telefonische/skype afspraak b) coachingsessie op de Zaadmarkt 84a, 7201 KM, Zuthpen; annuleringskosten à €30,- per uur. c) geen annuleringskosten in geval de coachingsessie op locatie van de Deelnemer plaatsvindt. 8.3. Voor annuleringen in situaties zoals vermeld onder 8.2 geldt dat een nieuwe coachingsessie wordt ingepland en dat de annuleringskosten per factuur in rekening worden gebracht. 8.3. Kosteloos annuleren van de coachingsessies zonder gegronde reden is niet mogelijk. Indien het door Deelnemer gewenst is vanwege annulering één of meerdere coachingsessies extra/opnieuw in te plannen dan zal hiervoor een nieuwe factuur/offerte worden opgesteld door Stephanie Koster. Na akkoord hierop door Contractant, zal door Stephanie Koster tevens een aangepaste of aanvullende factuur versturen.

9. Annulering ‘Open inschrijving’ 9.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Stephanie Koster bedoeld waarbij individuele Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of coachingsessies. 9.2. Stephanie Koster behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Stephanie Koster, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Deelnemer/Contractant recht op restitutie van het betaalde bedrag. 9.3. Stephanie Koster heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen Deelnemer/Contractant recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag. 9.4 Annulering door Deelnemer in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang  van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 9.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Stephanie Koster, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd. 9.6. Annulering dient uitsluitend per – door Stephanie Koster bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Stephanie Koster. 9.7. Wanneer Deelnemer of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

10. Annulering informatiebijeenkomst of training 10.1. Bij schriftelijke annulering voor de informatiebijeenkomst of training per e-mail – voorafgaand aan het moment van aanvang van de informatiebijeenkomst of training, met een geldige reden – geldt dat: 

a) Deelnemer een volgend informatiebijeenkomst of training aanwezig mag zijn, zonder hiervoor nog een keer te hoeven betalen. Of: b) Deelnemer een korting – ter hoogte van het bedrag dat hij/zij betaald heeft voor de informatiebijeenkomst of training – krijgt die 6 maanden geldt vanaf het moment van annulering, te gebruiken voor producten of diensten die Stephanie Koster levert. Deelnemer mag zelf kiezen of hij/zij voor optie a) of b) kiest. Geld retour krijgen is in deze te allen tijden niet mogelijk. 

11. Overmacht 11.1. Stephanie Koster is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting Deelnemer en/of Contractant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Esther de Weert geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stephanie Koster niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stephanie Koster of van derden, ziekte van de medewerker van Stephanie Koster, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Stephanie Koster heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stephanie Koster haar verbintenis had moeten nakomen. 11.3. Stephanie Koster kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 11.4. Voor zover Stephanie Koster ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stephanie Koster gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 11.5. In geval van overmacht zal Stephanie Koster zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

12. Betaling 12.1. Betaling geschiedt in één keer, of in termijnen, conform hetgeen in de offerte overeengekomen of op de betaalpagina staat aangegeven. 12.2. Betaling dient te geschieden voor de vervaldatum die op de factuur is vermeld. 12.3. Als niet tijdig betaald wordt, zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor Stephanie Koster, voor rekening van de Contractant. Onder deze kosten zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten begrepen. 

13. Vertrouwelijkheid 13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 13.2. Alle persoonlijke informatie (persoonsgegevens, ervaringen e.d.) van Deelnemers die Stephanie Koster via de website bereiken, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. 

14. Uitvoering van de opdracht 14.1. Alle gegevens waarvan Stephanie Koster aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden door Deelnemer tijdig aan Stephanie Koster doorgegeven. Stephanie Koster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stephanie Koster is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door Deelnemer zijn verstrekt. 

15. Aansprakelijkheid 15.1.Indien Stephanie Koster aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen geregeld is in deze bepaling. 15.2. Stephanie Koster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Deelnemer onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt waar Stephanie Koster van is uitgegaan. 15.3. Stephanie Koster kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de Deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. 15.4. Stephanie Koster verplicht zich tot het uitvoeringen van de diensten naar beste kunnen, inzicht en vermogen. Stephanie Koster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of letsel, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid vanuit Stephanie Koster. In dat geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het door de verzekering uitgekeerde bedrag. Indien geen uitkering door de verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Stephanie Koster beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

16. Privacy Policy & Privacy Statement omtrent Cookies Onder deze Algemene Voorwaarden valt ook de Privacy Policy van Stephanie Koster, die je hier aantreft. En het Privacy Statement omtrent cookies, waarover je hier meer kunt lezen. 

17.Wijziging van de voorwaarden Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de onderhavige opdracht. 

Stephanie Koster Zaadmarkt 84a, 7201 KM, Zutphen 

KvK nummer: 65228472